Chiều lên bản thượng – mở màn buổi lễ tổng kết năm 2016